ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
976
เดือนที่แล้ว
2,964
ปีนี้
34,394
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
78,217
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546)

  มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

      (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

      (2) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

      (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

      (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

      (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

      (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

      (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

      (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

      (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

  มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

      (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

      (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

      (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

      (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

      (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

      (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

      (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

      (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

      (9) เทศพาณิชย์

 

2.ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

      มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และเทศบาลตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

      (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

      (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

      (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

      (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

      (5) การสาธารณูปการ

      (6) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

      (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

      (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

      (9) การจัดการศึกษา

      (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

      (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

      (12) การปรับปรุงอหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

      (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

      (14) การส่งเสริมกีฬา

      (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

      (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

      (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

      (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

      (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

      (20) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

      (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

      (24) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      (25) การผังเมือง

      (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

      (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

      (28) การควบคุมอาคาร

      (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

3.อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนด เช่น

      3.1 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

      3.2 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

      3.3 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

      3.4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

      3.5 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522

      3.6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

      3.7 พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

      3.8 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

      3.9 พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542

      3.10 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543