ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
2,800
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,146
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15

ประวัติเทศบาล


        องค์การบริหารส่วนตำบลห้องแซง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้รับการปรับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มาเป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีภารกิจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 19 หมู่บ้าน
แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.-
        1. ฝ่ายบริหาร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพนักงาน/ข้าราชการของท้องถิ่นอีกชั้นหนึ่ง
        2. ฝ่ายสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง และมีประธานสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกจากสมาชิกกันเองในสภาฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองข้อบัญญัติท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่สนับสนุนหรือตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เช่นการเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำเสนอปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการยื่นกระทู้สอบถามการทำงานของฝ่ายบริหาร