ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธรแจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
2,800
ปีนี้
16,323
ปีที่แล้ว
26,145
ทั้งหมด
60,146
ไอพี ของคุณ
3.237.32.15

ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256212 ม.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 256328 ธ.ค. 2563
3เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25637 ธ.ค. 2563
4พระราชกฤษฎีกา วิธีบริหารบ้านเมืองที่ดี 254623 ต.ค. 2563
5พระราชบัญญัติ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน. พ.ศ. 253423 ต.ค. 2563
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 254223 ต.ค. 2563
7พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ 255823 ต.ค. 2563
8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256023 ต.ค. 2563
9เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 17 ก.ย. 2563
10พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 249623 ก.พ. 2563
11ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 252623 ม.ค. 2563
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25637 ม.ค. 2563
13เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.256117 ก.ย. 2561
14 เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.256117 ก.ย. 2561

1