ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิกนกทา จังหวัดยโสธร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ปราบปรามทุจริตระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

eservice

Back Officeสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/10/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
800
เดือนที่แล้ว
1,667
ปีนี้
11,843
ปีที่แล้ว
1,471
ทั้งหมด
13,314
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 6,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ ฉบับที่ 6

31 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
23 สิงหาคม 2564

ประกาศอำเภอเลิงนกทา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ประกาศอำเภอเลิงนกทา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลห้องแซง ขอความร่วมมือประชาชน หมู่ที่ 1,5,11,12,17และหมู่ที่ 18 ตำบลห้องแซง งดเดินทางออกนอกเคหะสถาน ในระหว่างเวลา 20.00 - 05.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

12 สิงหาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่องปิดตลาดสด,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง ปิดตลาดสดตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่่ 13 สิงหาคม 2564

11 สิงหาคม 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้องแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้องแซง สมัยที่ 4 ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
27 กรกฎาคม 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 7,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
23 กรกฎาคม 2564

โรคลัมปี สกิน,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
04 มิถุนายน 2564

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

01 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

เทศบาลตำบลห้องแซง ขอประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชน   ผ่านช่องทาง  www.pr.moi.go.th/mtcovid-19.htm

 

 

 

31 พฤษภาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ภาษีที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้าย , ค่าขยะ , ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

18 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในการเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
03 พฤษภาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ยังอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นปกติ กองคลัง / งานจัดเก็บรายได้ ของดการออกพื้นที่ในการจัดเก็บภาษี ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์จะชำระภาษี สามารถชำระได้ดังนี้
 
1. ชำระโดยวิธีการโอนเงิน (ติดต่อที่หมายเลข 045-979762ต่อ103)
2. ชำระด้วยคิวอาร์โค้ด หรือ บาร์โค้ด (ต้องรอใบชำระเงินจากเจ้าหน้าที่ส่งไปให้)
3. ชำระด้วยตนเองที่เทศบาลตำบลห้องแซง กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ (ชำระด้วยเงินสด ,บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต)
 
หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 045-979762 ต่อ103 หรือ 045-777116 ต่อ 19 งานจัดเก็บรายได้
30 เมษายน 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
** โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564 ตามลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้ครับ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
01 มีนาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย นายก/รองนายก/ที่ปรึกษา/เลขานุการนายก/ผู้ช่วยเลขานุการนายก ประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด หัวหน้า - ผู้อำนวยการ ปฏิบัติการ - ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติงาน - ทักษะพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และลูกจ้างประจำ กรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT)
** โดยท่านสามารถกรอกข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2564 ตามลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้ครับ
01 มีนาคม 2564

คลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล,เทศบาลตำบลห้องแซง,hongsaeng.go.th

16 กุมภาพันธ์ 2564

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)